利用規約(PL only)

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego アニメPhrases, w tym prawa i obowiązki Administratora Serwisu i jego Użytkowników.
 2. W Regulaminie zostały użyte następujące pojęcia:
  1. Administrator – właściciel strony アニメPhrases, świadczący na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną, w szczególności usługę udostępnienia zasobów i funkcjonalności Serwisu,
  2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu,
  3. Serwis – strona internetowa zlokalizowana pod domeną animephrases.com,
  4. Użytkownik – każda osoba fizyczna i osoba prawna, która korzysta z Serwisu,
  5. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał poprawnej rejestracji w Serwisie,
  6. Treści – wszelkie treści, w szczególności multimedia, zdjęcia, komentarze zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
 3. Polityka prywatności dostępna pod adresem https://pl.animephrases.com/site/privacy stanowi integralną część Regulaminu.
 4. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu.

2. Warunki techniczne

 1. Do poprawnego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do internetu, włącznie z akceptującym pliki typu cookies i obsługującym JavaScript programem służącym do przeglądania jego zasobów oraz konta e-mail do odbierania poczty.
 2. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu przez Użytkownika popularnych przeglądarek internetowych w ich najnowszych wersjach.
 3. W przypadku korzystania z nietypowych rozwiązań technicznych Serwis może nie być dostępny lub oferować ograniczoną funkcjonalność.

3. Rejestracja konta

 1. Administrator umożliwia Użytkownikom rejestrację konta w Serwisie. Założenie konta jest bezpłatne i odbywa się poprzez podanie w formularzu wymaganych danych (nazwy, adresu e-mail oraz hasła) bądź przy pomocy danych autoryzacyjnych z zewnętrznych serwisów.
 2. Użytkownik, rejestrując się w Serwisie, oświadcza, że:
  1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
  2. jest pełnoletni bądź ma ukończone 13 lat i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu,
  3. dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,
  5. ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego konta.
 3. Użytkownik Zarejestrowany może nieobowiązkowo udostępnić w Serwisie inne swoje dane, takie jak płeć czy data urodzenia. Zakres widoczności wprowadzanych danych określa w ustawieniach konta.
 4. Użytkownikowi zabrania się udostępniania swojego konta innym osobom, jak również korzystania z cudzych kont.

4. Korzystanie z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz nie działać na szkodę innych Użytkowników lub Administratora.
 2. Użytkownik oświadcza, że dane osobowe i Treści umieszczane przez niego w Serwisie są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści naruszających Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności materiałów o charakterze pornograficznym, zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób oraz jakichkolwiek innych uznanych przez Administratora za niewłaściwe, a także do nieuprawiania działalności komercyjnej lub reklamowej.
 4. W momencie udostępnienia Treści w Serwisie Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, bezterminowej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z owych Treści w zakresie ich publikacji na stronach i profilach społecznościowych należących do Serwisu.
 5. W przypadku uznania działań Użytkownika za naruszające postanowienia Regulaminu Administrator ma prawo do zablokowania i usunięcia jego konta, jak również zamieszczonych przez niego Treści oraz jego innej aktywności w Serwisie.
 6. Użytkownik Zarejestrowany ma możliwość usunięcia swojego konta w Serwisie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest to czynność nieodwracalna, a po usunięciu konta Treści zamieszczone przez Użytkownika wyświetlane będą bez podpisu. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem danych osobowych.
 7. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści Użytkownika lub związanej z nimi działalności Administrator ma prawo niezwłocznie uniemożliwić do nich dostęp.

5. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności te wywołane niedozwolonym działaniem Użytkowników, a w przypadkach szczególnych ma prawo do czasowego wstrzymania bądź ograniczenia działania Serwisu.
 2. Administrator nie odpowiada za Treści Użytkowników. Treści te nie pochodzą od Administratora i odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik, który je opublikował. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do ich redagowania bądź usunięcia, gdy będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działania Użytkowników ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, w szczególności w sytuacji włamania się osoby trzeciej na konto Użytkownika.

6. Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu na adres e-mail contact@animephrases.com. W wiadomości należy podać szczegółowy opis problemu oraz okres, w którym wystąpił.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość na wskazany przez niego adres e-mail.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia zakłóceń.

7. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 października 2021 roku i jest dostępny pod adresem https://pl.animephrases.com/site/terms.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie w Serwisie stosownej informacji. Zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji.